Vi trenger voksne som tør å stille vanskelige
spørsmål, og som kan følge opp når de får svar
Så lenge foreldrene mine lever, kan jeg aldri forlate menigheten. Aldri!
Hva var vitsen med å ta lappen liksom? Jesus ville jo
Jeg trenger å bli sett og hørt selv om
jeg gjør meg selv usynlig. Ikke gi meg opp!

Dette nettstedet er til deg som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer. Nettstedet skal bidra til økt kunnskap om denne gruppen, særtrekk ved deres oppvekstsvilkår og utfordringer de kan leve med. Ungdommer fra denne gruppen har selv sagt de ønsker å bli sett og forstått. Du kan gjøre en forskjell i deres liv. På dette nettstedet vil ungdommene selv forklare deg hvordan.  

Andre gode ressurser du kan bruke, er:

Offentlig og kvalitetssikret Ung.no Er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Telefonen er åpen mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 16.00. Vi som jobber i Røde Kors-telefonen har taushetsplikt. Du kan være anonym.

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

Nettportal for ungdom som opplever overvåkning, kontroll og tvang.

Nettsted som gir informasjon om unges rettigheter i en streng religiøse oppdragelse.

Om små sko, stor tro

Barnekonvensjonen sier at alle barn har krav på god omsorg og en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. Alle barn har rett til å kunne uttrykke sine meninger og bli lyttet til. Ikke alle barn får oppfylt disse rettighetene.

Barn som vokser opp i strenge religiøse miljøer, kan bli fratatt muligheten til å lære stor- samfunnet å kjenne. Kontroll og strenge rammer kan gjøre at barna får lite informasjon om storsamfunnet de lever i. De lærer ikke å orientere seg i samfunnet og får liten tren- ing i å ta selvstendige valg i eget liv. Barna føler seg ofte utenfor og har et sterkt behov for at voksne ser og forstår hvordan de har det.

På denne nettsiden vil du få råd fra unge voksne i alderen 18-30 år, som alle har bakgrunn fra strenge religiøse miljøer. Ungdommene vil formidle til deg at det er et behov for økt kunnskap blant voksne om hvordan det kan være å vokse opp i et strengt trossamfunn. De sier at de i barndommen ofte ønsket at noen utenfra kunne sett hvordan de hadde det, at voksne spurte hvordan de hadde det, og at de prøvde å forstå de utfordringene som kan ramme barn som vokser opp i et strengt religiøst miljø.

Vi som gir deg råd på denne nettsiden har bakgrunn fra religiøse miljøer preget av sterk skepsis til omverdenen. Vi opplevde også at miljøet krevde at vi skulle sette gruppen foran oss selv. De av oss som har ytret tvil eller som har brutt med gruppen, har opplevd sanksjoner, og alle har opplevd negativ sosial kontroll.

Å møte ungdommer med vår bakgrunn kan være utfordrende hvis dette er fremmed for deg. Det er likevel ikke mer fremmed enn at du gjennom innlevelse og kunnskap vil klare å sette deg inn i hvordan vi har det.

Først og fremst ønsker vi å fortelle deg dette:

  • Barn er ikke representanter for sine foreldres trossamfunn.
  • Vi er selvstendige individer med egne tanker og drømmer.
  • Vi trenger å bli sett og å bli møtt med kunnskap.

Mange barn kan ha gode liv i strenge religiøse miljøer, mens andre kan ha det utfordrende. Voksne som trenger hjelp, kan ta initiativ og be om hjelp på egne vegne, mens barn er mer sårbare og er avhengige av å bli sett.

Mange voksne hevder at religion er en privatsak, og at det å spørre om tro og tros- praksis er å blande seg inn i foreldrenes oppdragelse. Barn som har opplevd at andre har valgt religion for dem, trenger imidlertid at voksne blander seg, at noen spør dem hva de gjør på fritiden, hva som skjer hjemme, hvilke drømmer og ønsker de har, og hvordan de egentlig har det.

For noen barn er skolen det eneste vinduet de har mot storsamfunnet. Du som møter barn som vokser opp som oss, har en unik mulighet til å være den ene utenforstående som bryr seg, uten at vedkommende dermed trenger å være en ekspert på trossamfunn.

Vi takker ExtraStiftelsen for økonomisk støtte, og alle som har sittet i referansegruppen for gode faglige diskusjoner. Vi takker også informantene for deres tydelighet, ærlighet og mot. Deres historier gir oss økt innsikt om barndom i strenge religiøse miljøer.

Dette er kunnskap som forplikter. Vi håper dette nettstedet og informantenes erfaringer og tydelige meninger vil bidra til at lærere, helsesykepleiere, sosialarbeidere, rådgivere på skolen og andre voksne møter denne gruppen barn og unge med økt kunnskap og forståelse.

Hjelpekilden Norge

Redd Barna

Hjelpekilden
Redd Barna
Extrastiftelsen

Hvordan det er å være meg

Skepsis til omverdenen

Mye ansvar

Utrygghet

Å leve i "de siste dager"

Elitetenkning

Streng kontroll

Å være et gruppemedlem

Seksualitet

Å leve et dobbeltliv

Lav selvfølelse

Trosfrihet

Mangel på kunnskap om rettigheter

Rettigheter ifra barnekonvensjonen som er
berørt på dette nettstedet

Kontakt oss

Oppsummerende råd

Hvis du er bekymret

Negativ sosial kontroll

Psykisk vold

Vår brosjyre

Driftes av Getonnet AS